آخوند خاکستری

Friday, August 26, 2011

باید اعتراف کنم گاهی وقتها از قرائتی خوشم میاد!

1 comments:

Anonymous said...

اگر پارازیتو میدیدین اعترافتونو پس می گرفتین
زن رو میشه تو 3 مرحله زد!!!!