بابام و پلیس ِ مودب

Wednesday, August 17, 2011

پشت چراغ قرمز موندیم، ولی خط ویژه خلوته و ماشین پلیس با چراغ گردون میرسه، صدای بلندگو: راننده تاکسی، لطفا برو جلوتر. تاکسی میره جلو تا پلیس چراغ قرمز رو رد کنه. دوباره صدای بلندگوی پلیس وقتی رد شد: متشکرم.
ما همه خشکمون زده! بابام میگه حتما لیسانس وظیفه بود!

0 comments: