مرغ طوفان مد شده؟

Thursday, August 11, 2011

پشت سرم نگین خیلی از دنیا پرته، ولی جریان بختیار چیه که این روزها همه جا دارن ازش میگن و می‌نویسن؟ کم مونده شب هم بیاد تو خوابم!