هرگز نرسیدن

Saturday, August 6, 2011

سالم رسیدن بهتر از ناقص رسیدن است!

0 comments: