بریم که دیگه برنگردیم

Sunday, August 14, 2011

دوستم ویزاش دراومده، سه ماهه. درحقش دعا کردم که بره دیگه برنگرده، خیلی خوشحال شد!

0 comments: