خوش خیالان

Thursday, August 25, 2011

اینایی که با رفتن قذافی، منتظرن امام موسی صدر زنده باشه و ظهور کنه!

1 comments:

Anonymous said...

عمو جون، موسی صدر قسمتی از تاریخ گمشده ماست. اینقدر دری وری نگو.