سعدی، مرد نکونام- 4

Wednesday, August 3, 2011

دانی چه بود کمال انسان؟
با دشمن و دوست؛ لطف و احسان

غمخواری دوستان خدا را
دلداری دشمنان مدارا!

0 comments: