اسامی التقاطی- ریشه کلمه

Wednesday, August 31, 2011

فاعله: کسی که فعل انجام می‌دهد (مونث)‏
<=
فاحشه: کسی که فحش می‌دهد (مونث)!‏

0 comments: