اشک دم مشک

Friday, August 26, 2011

تازگی ها دل نازک شدم، یک دفعه اشکم سرازیر میشه. فکر کنم دارم یائسه میشم!

0 comments: