خوشه‌هاي ان

Friday, February 12, 2010

وقتي ميگم اين دولت گداپروره، ميگين نه. با اين خوشه بازي‌شون كاري كردن كه گداها افتخار كنن كه خوشه‌شون يكه!

0 comments: