نامبرده و ناموس

Monday, February 8, 2010

نامبرده هيچگاه به ناموس كسي دست درازي نمي‌كرد...
- پس «چي درازي» مي‌كرد؟!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: