نوستال دوران جاهليت- بيست و شش

Friday, February 26, 2010

روزنامه ديواري...
جون مي‌كنديم تا خوش‌خط‌‌ ‌تر باشه با عكس‌هاي جالب، «لطيفه» هم داشته باشه، جدول هم براش طراحي مي‌كرديم...
يادش به‌خير، همون بچه‌ها روزنامه‌نگارهاي موفقي شدن...

0 comments: