وقتي برداشتمان از طنز اين بود

Wednesday, February 10, 2010

- همه ساكت بودند ناگهان خري گفت...
+ گوينده برادرم است!
(انفجار همكلاسي‌ها)

0 comments: