آقا داماد و تظاهرات

Wednesday, February 17, 2010

- آقا داماد چه كاره‌ان؟
+ بيست و دوهاي بهمن سوار اسب تروا ميشن...
- خاك بر سر شما و آقازاده‌تون!

0 comments: