نوستال دوران جاهليت- بيست و هفت

Tuesday, February 9, 2010

تشك‌هاي خيس از شب ادراري‌هايمان...
يا
شلوارهاي خيس از مدرسه-ادراري‌هايمان!

0 comments: