نامبرده و زبان دوم

Friday, February 12, 2010

نامبرده به زبان‌هاي مختلفي آشنايي داشت، از جمله زبان زرگري!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: