باربي يا گوريل؟

Monday, February 8, 2010

اين دخترهايي هستن كه هيكل‌شون مثل باربي مي‌مونه، بعد وقتي ميرن مسافرت و هتل صبحانه ميده، مي‌بيني سه تا بشقاب پر كردن و دارن مثل خرس مي‌خورن!

0 comments: