راحتش كن

Wednesday, February 17, 2010

- پس بياييد همه با هم بلبل‌هاي خود را از قفس آزاد كنيم...
(صداي زيپ شلوار حضار!)

0 comments: