حاجي فيلترچي ِ عزيز

Wednesday, February 17, 2010

اگه بگيم اوه خورديم كه سوار اسب تروا شديم، شما رضايت ميدي كه جيميل رو باز كني؟ به جان مادرت منتظر يه ايميل مهم هستم...!

0 comments: