شب تاريك و باقي قضايا

Tuesday, February 16, 2010

واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند...!