دهه فرج- دو

Wednesday, February 3, 2010

- يكي از معجزات انقلاب ما اين بود كه در طول هزار و چهارصد سال فقط دوازده امام داشتيم ولي در عرض سي سال توانستيم دو امام ديگر هم داشته باشيم...
!

0 comments: