گيهان و خوانندگان- دوازده

Monday, February 15, 2010

اين سبزهاي بي‌دين با خودشان چه فكر مي‌كنن كه سوار اسب تروا مي‌شوند؟ به حساب خودشان مي‌خواهند با اين كارها خودشان را سواركار جا بزنند؟ به آنها بگوييد كه سواركاري مختص مومنان است نه بي‌دين‌ها.
با تشكر از روزنامه خوب شما، طوفان تندرنژاد از بندر تركمن

0 comments: