به رنگ ارغوان- 2

Monday, February 22, 2010

كاش يه جنبش راه مي‌انداختيم كه همه بريم ده بار به رنگ ارغوان رو ببينيم تا ركورد اخراجيهاي اون «گه» رو بزنه!