همينجوري

Tuesday, February 23, 2010

ان الغيبه اشد من الزنا
به درستى كه غيبت كردن از زنا بدتر است
پيامبر (ص)

0 comments: