هري پاتر اشتباهي

Friday, February 26, 2010

بايد اعتراف كنم كه وقتي «هري پاتر» وارد بازار كتاب ايران شد، من رفتم و دو جلد اولش رو خريدم. بعد اشتباهي جلد دومش رو اول خوندم! هي با خودم مي‌گفتم اين چرا اينقدر بي سر و تهـِه؟! بعدش كه جلد اولش رو خوندم فهميدم كه جابجا خونده بودم!