حيوانات حلال‌زاده

Thursday, February 4, 2010

يكي ديگه از سوالاتي كه از بچگي تو ذهنم مونده اينه كه در كارتون رابين هود، چرا شاهزاده ماريان روباه بود ولي باباش، پرنس جان، شير بود؟!