مراسم كهيرزنون

Monday, February 22, 2010

تورو خدا از دو كلمه‌ي زير، حداقل جلوي چشم من، استفاده نكنين:
خو به جاي كلمه‌ي خب، پَ به جاي كلمه‌ي پس!
كهير مي‌زنم اينا رو مي‌بينم!

0 comments: