بعدي رو بلندتر بگو

Wednesday, February 3, 2010

ژانر اينايي كه بعد از هر دعا تا جايي كه مي‌تونن فرياد مي كشن: الهي آمين. فكر مي‌كنن هرچي بلندتر داد بزنن خدا بهتر مي‌شنوه!

0 comments: