فيلمفارسي- دو

Friday, February 26, 2010

در تمام فيلم‌ها، هنگام نماز، قبله كج بوده و هميشه به تشهد و سلام آخر هنرپيشه مي‌رسيم!

0 comments: