السلام عليك يا علي ‌ابن موسي الرضا

Monday, February 15, 2010

حضرت رضا عليه‌السلام:
* هركس ناراحتي و مشكلي را از مومني برطرف كند خداوند ناراحتي‌هاي او را در قيامت برطرف مي‌نمايد.
* زماني بر مردم خواهد آمد كه در آن عافيت ده جزء است كه نه جزء آن در كناره‌گيري از مردم و يك جزء آن در خاموشي است.
* برادر بزرگ‌تر به منزله‌ي پدر است.
* بعد از واجبات كاري بهتر از ايجاد خوشحالي براي مومن نزد خداوند بزرگ نيست.
* كسي دست كسي را نمي‌بوسد زيرا بوسيدن دست او مانند نماز خواندن بر اوست.

0 comments: