کویته آقا، کویت

Thursday, March 3, 2011

در راستای پستی که درباره جوگیر شدن کویتی‌ها زدم و بحث‌های زیادی هم راه افتاد، از کویت خبر رسیده که دولت این کشور در 25 فوریه و به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد استقلال و بیستمین سالگرد آزادی کویت (از عراق)، به هر تبعه 3 هزار و پانصد دلار هدیه و 14 ماه هم کوپن مواد غذایی رایگان داده!

0 comments: