امان از دست این چشم بادومی‌ها

Sunday, March 13, 2011

ژاپن زلزله اومده، مردمش هرهر می‌خندن، فیلم می‌گیرن، توئیت می‌کنن!

0 comments: