و باز هم در تاکسی... اتفاق افتاد

Wednesday, March 16, 2011

مسافر: چرا چهارصد کم کردین؟ کرایه این مسیر پونصده!
راننده: اینا که به ما رحم نمی‌کنن، اقلا خودمون به خودمون رحم کنیم...

0 comments: