سوتی تایپیست ِ وُعا

Thursday, March 10, 2011

صادرات و وادرات! احیانا تایپیستش الناز کیانی نبوده؟

1 comments:

آتی said...

فکر می کنم اسم ِ شبکه ش "وی اُ اِی" باشه که مخففِ
Voice of America
است.