لولو سر خرمن

Wednesday, March 2, 2011

معادل «منافقین» در ایران، به مصری میشه «القاعده»، به لیبیایی میشه «معتاد»!

0 comments: