مناجات خواجه عبدالله- 15

Wednesday, March 23, 2011

الهی!
در ملکوت تو کمتر از مویم!
این بیهوده تا کی گویم؟

0 comments: