ابی و شب

Tuesday, March 15, 2011

ابی هم سر و گوشش می‌جنبیده ها:
شبا با یاد ِ تو همش...
شب که میشه به عشق ِ تو...
شبانه‌های بی تو...
شب ِاز نیاز من پر، شب خالی از تن تو...
که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد...
پشت دیوار شب...
هنوز یک نیمه مونده از شب ما...
ای شب‌زده...
از تو به شب رسیدم...
شب به اون چشمات خواب نرسه...
ابرای دل‌نازک شب...
به تو من می‌رسم از این شب نیلوفری...
...
بقیه رو شما اضافه کنین!

پینوشت: اینا رو بچه‌ها اضافه کردن:

شبی با خیال تو هم‌خونه شد دل...
بی تو شب دوباره آینه...
اگه شب شب غزل بود...
گریه نکن ای شب‌زده، ای شب‌نشین گریه نکن...‏
وقتی تو نیستی دنیا شب میشه، شب از دل من، شب تا همیشه...‏