نوستال پشگل

Wednesday, March 9, 2011

اوج خلاقیت سراینده فولکلور:

«بزی به من پشگل داد
پشگلو دادم به نونوا...»

چی می‌کشیدیم تو بچگی!