داریم تاریخ می‌سازیم

Friday, March 4, 2011

طفلی نسل‌های بعد این تاریخ‌ها رو چه‌جوری باید از حفظ کنن. بیست و دوی خرداد 88، 25 خرداد، عاشورای 88، 25 بهمن 89، 1 اسفند، 10 اسفند، 16 آذر و... چه زجری بکشن بچه‌های ما سر درس تاریخ‌شون!