پری‌ویوسلی آن: ریزی!- 1

Tuesday, March 22, 2011

بوی عید:
عید برای من بوی خاصی داره... بوی مخلوطی از وایتكس و رخشا و تیرك!

اعمال شب‌های آخر اسفند:
در رساله‌ی «بیت التكانی» آمده: در شب‌های آخر اسفند اعمال پرفضیلتی است كه بعض آنها مشترك در تمام دهه‌ی آخر هستند، كه از آنهاست: خستگی، كوفتگی و جر خوردگی...!

استراتژی پروردگار در سال نو:
الملك یبقی مع الكفر و الظلم و الجرم و الجنایة والعصیان...

در پست‌های «پری‌ویوسلی آن ریزی» پست‌های قدیمیم رو مرور می‌کنم.

0 comments: