حجة‌الاسلام شاه داماد

Sunday, March 27, 2011

عروسی دعوت بودم، داماد آخوند بود. مداح آورده بودن شعر می‌خوند و ما هم به زور کف می‌زدیم. خواست بگه به افتخار داماد، گفت به افتخار شادوماد!

0 comments: