دیو چو بیرون رود...‏

Saturday, February 12, 2011

دیوها بیرون نمی‌روند، بلکه از شکلی به شکلی دیگر تغییر پیدا می کنند...!