مناجات خواجه عبدالله- 14

Friday, February 4, 2011

الهی!
به بهشت و حور چه نازم...
اگر مرا نفَسی دهی، از آن نفس بهشتی سازم!

0 comments: