خوشبختی یعنی...- 19

Wednesday, February 23, 2011

دیدن چیزهای کوچیک...

(دیالوگی از فیلم طلا و مس)

0 comments: