دیالوگ- نه

Wednesday, February 9, 2011

«هیچگاه تمام آرزوهایت را به پای یک نفر نریز، هیچگاه تمام تخم‌مرغهایت را درون یک سبد نگذار!»

سایمبل ریتویچ