هزینه جنبش ازجیب من

Thursday, February 17, 2011

حالا صبر کنین، وقتی که ما پیروز شدیم؛ صد هزار تومن پول عینکم که زدین داغون کردین رو از حلقومتون می‌کشم بیرون... صبر کنین!

0 comments: