برنامه روزانه من

Tuesday, February 8, 2011

صبح: سر کار
قبل از ظهر: خانه، گودر
ظهر: ناهار
بعد از ظهر: خواب
عصر: گودر
سر شب: انگری برد
شب: شام
آخر شب: فرندز
دم صبح: خواب!