مجمع الكـَساخيل

Wednesday, February 16, 2011

اگه گفتین اونا کین که رو به هم می‌ایستن و نعره می‌کشن و شعار مرگ بر این و اون میدن، بعد هم که تموم شد یکی یکی میرن به نوبت کونشون رو میذارن تو تشت که خنک بشه؟!
.
.
.

0 comments: