خاورمیانه‌ای که ما داریم

Thursday, February 17, 2011

فیلم خبری اعتراضات رو که نشون میدن، باید زیرنویس کنن ایرانه یا مصره یاتونسه یا یمنه یا لیبیه یا ... تا متوجه بشیم کجاست!

0 comments: