بابام و اعدام

Saturday, February 12, 2011

بابام داشت خبر اعدام و جمعیت تماشاچی‌ها رو تو تلویزون می‌دید، سرش رو تکون داد و گفت: باید از روزی بترسیم که دیدن جون دادن یک آدم، اینقدر برای مردم عادی و لذت‌بخش بشه...

0 comments: